Algemene Voorwaarden 

ACTIE VOORWAARDEN
Acties zoals "1 Maand Gratis" zijn alleen geldig voor mensen die in de afgelopen 3 maanden geen abonnement hebben gehad bij Studio Dansu of gebruik hebben gemaakt van een andere actie (zoals het Winter abonnement).

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u Studio Dansu per e-mail mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te worden genomen (voor de laatste dag van de maand).
Bij een niet tijdige opzegging bent u nog 1 kalendermaand verschuldigd. LET OP : Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige cursusgelden verschuldigd is.

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
Inschrijven geschied in principe altijd via de website online. Inschrijfgeld ad. € 15,00 is éénmalig.
Na inschrijving dient het inschrijfgeld plus het cursusgeld van de eerste periode contant/per pin in de studio voldaan te worden (bij niet-online inschrijving)
Bij inschrijving vult u een SEPA automatisch incasso formulier in voor de maandelijkse betalingen
Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder/voogd.

FINANCIËLE VOORWAARDEN
Betaling van de contributie geschied d.m.v. SEPA automatische incasso.
Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het cursusgeld behoudt Studio Dansu zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid.
Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Dansu zich het recht voor om toegang tot de les te weigeren.
Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
Studio Dansu behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen worden zo nodig onmiddellijk doorgevoerd. De deelnemer heeft bij verhoging van het lidmaatschap het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

WIJZIGEN ABONNEMENT
Alle wijzigingen/opzeggingen dienen te worden doorgegeven via mail.
Abonnementswijzigingen graag doorgeven voor de 20e van de maand
Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval etc. vrijwaren u niet van de verplichting het cursusgeld te voldoen. Indien u door zwangerschap of blessure de lessen (tijdelijk) niet meer kunt volgen, dient u altijd contact met ons op te nemen zodat wij u uw abonnement kunnen bevriezen of beëindigen.
Indien u ons het verzoek heeft gegeven uw abonnement te bevriezen dan heeft u bij terugkomst recht alle gemiste lessen alsnog te volgen..
De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging

LESSEN
Elke gemiste les kan worden ingehaald gedurende de betaalperiode
Tijdens de (officiële) basisschoolvakanties vervallen de jeugdlessen. Lessen die hierdoor gemist worden kunnen altijd worden ingehaald. De zomervakantie betaalt u niet door.
Volwassen lessen gaan het gehele jaar door met uitzondering van reguliere feestdagen (Nieuwjaar, Pasen, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag), wel wordt het lesrooster aangepast tijdens vakantieperiodes. Deze vakantieroosters zijn vindbaar op de website.
Lessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers

TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO'S EN VIDEO'S
Bij Studio Dansu maken wij af en toe video's en/of foto's tijdens lessen of optredens.
Bij het maken van beeldmateriaal in de lessen zullen wij dit altijd van tevoren aan de leerlingen vragen/laten weten
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures. Deelname is op eigen risico.
Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen.
Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen.
Filmen is toegestaan, maar het beeldmateriaal mag niet worden verspreid op internet.
Door ondertekening verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en betalingscondities.
Algemene Voorwaarden ONLINE
Algemene Voorwaarden en betalingscondities
Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Studio Dansu V.O.F., ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 64951472, handelend onder de naam Studio Dansu (hierna ‘Studio Dansu’) en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en Studio Dansu.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Studio Dansu via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie, recepten en welzijn.
c) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
d) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Studio Dansu afneemt.
e) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Studio Dansu met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
f) Platform: het interactieve videoplatform van Studio Dansu dat onder andere toegankelijk is via www.studiodansu-online.com en/of de app van Studio Dansu waarop Studio Dansu haar Diensten aanbiedt.

2. AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Studio Dansu zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Studio Dansu af te nemen.
3. Studio Dansu is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Studio Dansu worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Studio Dansu niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
5. Studio Dansu heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Studio Dansu de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Studio Dansu tot stand.
3. Studio Dansu is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. PRIJS EN BETALING
1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Studio Dansu aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Studio Dansu voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Studio Dansu toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Studio Dansu gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.
6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Studio Dansu uitsluitend elektronisch aangeboden.
7. Het door Studio Dansu te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door Studio Dansu te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5. ACCOUNT EN VEILIGHEID
1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
3. De Klant dient Studio Dansu direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

6. GEBRUIK VAN HET PLATFORM
1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

7. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM
1. Studio Dansu streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Studio Dansu, dan verzoekt Studio Dansu de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Studio Dansu.
3. Studio Dansu zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Studio Dansu toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Studio Dansu de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
4. Ten behoeve van onderhoud kan Studio Dansu delen van het Platform buiten gebruik stellen. Studio Dansu zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Studio Dansu de Klant een passende oplossing aanbieden.

8. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP
1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de Klant naar de webshop gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Studio Dansu adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij.
2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

9. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN
1. Studio Dansu is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.
2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Studio Dansu de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
3. Studio Dansu is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Studio Dansu de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

10. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR STUDIO DANSU
1. Studio Dansu is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;
b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
f) failliet is verklaard.
2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Studio Dansu besluiten op verzoek van de Klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Studio Dansu – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

11. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT
1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.
3. De Overeenkomst kan de klant opzeggen per e-mail (info@studiodansu.nl).

12. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Studio Dansu aanvaardt en opvolgt.
2. De Klant is aansprakelijk voor schade van Studio Dansu die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Studio Dansu die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

13. AANSPRAKELIJKHEID STUDIO DANSU
1. Studio Dansu doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
2. Studio Dansu is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Dansu.
3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Studio Dansu niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Studio Dansu te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Studio Dansu voor het betreffende geval uitkeert.
5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Studio Dansu, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid van Studio Dansu vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

14. OVERMACHT
Studio Dansu is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Studio Dansu, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Dansu. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

16. OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Studio Dansu.
2. Studio Dansu is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

17. ONGELDIGE BEPALINGEN
Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

18. PRIVACY
Studio Dansu verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Studio Dansu van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookieverklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de overeenkomst tussen de Klant en Studio Dansu is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Studio Dansu of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2021.

CONTACTGEGEVENS Studio Dansu
Studio Dansu V.O.F. Adres hoofdvestiging: Gooierserf 384, 1276KT, Huizen
Info@studiodansu.nl

Disclaimer
Deze disclaimer wordt gehanteerd door Studio Dansu V.O.F. (Studio Dansu) en ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform van Studio Dansu dat onder andere toegankelijk is via www.studiodansu-online.com (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Studio Dansu verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Studio Dansu niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Studio Dansu is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.
Studio Dansu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Studio Dansu heeft geen controle over die pagina’s.

GEBRUIK PLATFORM
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

BESCHIKBAARHEID PLATFORM
Studio Dansu garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Studio Dansu is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Studio Dansu, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Dansu, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

WIJZIGINGEN
Studio Dansu behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID
Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT
Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PERSOONLIJKE RESULTATEN
De resultaten met betrekking tot gewichtsverlies, fitheid en spieropbouw kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.

Privacy Policy
ALGEMEEN
De website: www.studiodansu.nl is eigendom van Studio Dansu.
Studio Dansu houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Studio Dansu bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

GEGEVENSVERWERKING
Studio Dansu gevestigd aan Gooierserf 384 te Huizen  en Huizermaatweg 400 te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
Studio Dansu (Huizen)
Gooierserf 384, 1276 KT, Huizen, Tel: 0355261430
kvk: 64951472
www.studiodansu.nl
info@studiodansu.nl

PERSOONSGEGEVENS
Studio Dansu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiodansu.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Dansu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om diensten en/of producten aan u te leveren
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Dansu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Dansu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Dansu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia / adres e-mailadres / telefoonnummer 
Bewaartermijn: Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap
Reden: Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Bewaartermijn: Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap
Reden: Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan

Bankrekeningnummer / tenaamstelling
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Om te voldoen aan de belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Dansu verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beeldmateriaal
Studio Dansu maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Studio Dansu en als herinnering. Bij inschrijving wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid in de algemene voorwaarden. Toestemming is altijd in te trekken.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Cookies , of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Dansu gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Dansu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiodansu.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Studio Dansu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Dansu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiodansu.nl.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aanpassingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop Studio Dansu met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.