Black Friday Voorwaarden 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
De Black Friday aanbiedingen zijn alleen geldig op 24,25 en 26 november 2023. De abonnementen kunnen enkel online worden afgesloten.
De actie is alleen geldig voor mensen die geen abonnement hebben gehad bij Studio Dansu in de afgelopen 6 maanden. Ook is het niet mogelijk om de Black Friday actie te combineren met andere acties (zoals het Winter abonnement) of een rittenkaart.
* Het Black Friday abonnement gaat per direct in en de kortingen gelden t/m eind februari 2024.
* Met deze actie betaalt u géén inschrijfgeld ad. € 15,00
* De Black Friday korting geld de eerste 3 maanden, daarna betaalt u de regulieren tarieven (per 1 maart 2024)
* Black Friday abonnementen mogen gedurende de kortingsperiode (eerste 3 maanden) niet omlaag worden aangepast (wel omhoog).

WIJZIGEN  BF ABONNEMENT
Black Friday abonnementen zijn gedurende de kortingsperiode (eerste 3 maanden) niet aanpasbaar naar een lager abonnement. Wilt u uw abonnement upgraden, stuur dan een email naar info@studiodansu.nl voor de 20e van de maand.
Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval etc. vrijwaren u niet van de verplichting het cursusgeld te voldoen. Indien u door zwangerschap of blessure de lessen (tijdelijk) niet meer kunt volgen, dient u altijd contact met ons op te nemen zodat wij u uw abonnement kunnen bevriezen of beëindigen.
Indien u ons het verzoek heeft gegeven uw abonnement te bevriezen dan heeft u bij terugkomst recht alle gemiste lessen alsnog te volgen..

BF ABONNEMENT BEEINDIGEN
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u Studio Dansu per e-mail mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen (vóór de eerste dag van de maand).
Bij een niet tijdige opzegging bent u nog één kalendermaand verschuldigd. LET OP: Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige cursusgelden verschuldigd is.

Algemene Voorwaarden 

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u Studio Dansu per e-mail mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen (vóór de eerste dag van de maand).
Bij een niet tijdige opzegging bent u nog één kalendermaand verschuldigd. LET OP : Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige cursusgelden verschuldigd is.

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
Inschrijven geschied in principe altijd via de website online. Inschrijfgeld ad. € 15,00 is éénmalig.
Na inschrijving dient het inschrijfgeld plus het cursusgeld van de eerste periode contant/per pin in de studio voldaan te worden (bij niet-online inschrijving)
Bij inschrijving vult u een SEPA automatisch incasso formulier in voor de maandelijkse betalingen
Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder/voogd.

FINANCIËLE VOORWAARDEN
Betaling van de contributie geschied d.m.v. SEPA automatische incasso.
Als het lid in gebreke blijft met het betalen van het cursusgeld behoudt Studio Dansu zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van het desbetreffende lid.
Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Dansu zich het recht voor om toegang tot de les te weigeren.
Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
Studio Dansu behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen worden zo nodig onmiddellijk doorgevoerd. De deelnemer heeft bij verhoging van het lidmaatschap het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

WIJZIGEN ABONNEMENT
Alle wijzigingen/opzeggingen dienen te worden doorgegeven via mail.
Abonnementswijzigingen graag doorgeven voor de 20e van de maand
Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval etc. vrijwaren u niet van de verplichting het cursusgeld te voldoen. Indien u door zwangerschap of blessure de lessen (tijdelijk) niet meer kunt volgen, dient u altijd contact met ons op te nemen zodat wij u uw abonnement kunnen bevriezen of beëindigen.
Indien u ons het verzoek heeft gegeven uw abonnement te bevriezen dan heeft u bij terugkomst recht alle gemiste lessen alsnog te volgen..
De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging

LESSEN
Elke gemiste les kan worden ingehaald gedurende 3 maanden.
Volwassen lessen gaan het gehele jaar door met uitzondering van reguliere feestdagen (Nieuwjaar, Pasen, Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag).
Tijdens de (officiële) basisschoolvakanties vervallen de jeugdlessen. Lessen die hierdoor gemist worden kunnen altijd worden ingehaald. De zomervakantie betaalt u niet door.
Lessen gaan door bij minimaal 3 deelnemers

TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO'S EN VIDEO'S
Bij Studio Dansu maken wij af en toe video's en/of foto's tijdens lessen of optredens.
Bij het maken van beeldmateriaal in de lessen zullen wij dit altijd van tevoren aan de leerlingen vragen/laten weten
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures. Deelname is op eigen risico.
Studio Dansu is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen.
Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen.
Filmen is toegestaan, maar het beeldmateriaal mag niet worden verspreid op internet.
Door ondertekening verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en betalingscondities.
Disclaimer
Deze disclaimer wordt gehanteerd door Studio Dansu V.O.F. (Studio Dansu) en ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform van Studio Dansu dat onder andere toegankelijk is via www.studiodansu-online.com (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Studio Dansu verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Studio Dansu niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Studio Dansu is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.
Studio Dansu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Studio Dansu heeft geen controle over die pagina’s.

GEBRUIK PLATFORM
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

BESCHIKBAARHEID PLATFORM
Studio Dansu garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Studio Dansu is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Studio Dansu, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Dansu, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

WIJZIGINGEN
Studio Dansu behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID
Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT
Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PERSOONLIJKE RESULTATEN
De resultaten met betrekking tot gewichtsverlies, fitheid en spieropbouw kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.

Privacy Policy
ALGEMEEN
De website: www.studiodansu.nl is eigendom van Studio Dansu.
Studio Dansu houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Studio Dansu bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

GEGEVENSVERWERKING
Studio Dansu gevestigd aan Gooierserf 384 te Huizen  en Huizermaatweg 400 te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
Studio Dansu (Huizen)
Gooierserf 384, 1276 KT, Huizen, Tel: 0355261430
kvk: 64951472
www.studiodansu.nl
info@studiodansu.nl

PERSOONSGEGEVENS
Studio Dansu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiodansu.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Dansu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om diensten en/of producten aan u te leveren
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.
Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Dansu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Dansu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Dansu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia / adres e-mailadres / telefoonnummer 
Bewaartermijn: Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap
Reden: Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Bewaartermijn: Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap
Reden: Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan

Bankrekeningnummer / tenaamstelling
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Om te voldoen aan de belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Dansu verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beeldmateriaal
Studio Dansu maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Studio Dansu en als herinnering. Bij inschrijving wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid in de algemene voorwaarden. Toestemming is altijd in te trekken.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Cookies , of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Dansu gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Dansu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiodansu.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Studio Dansu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Dansu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiodansu.nl.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aanpassingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop Studio Dansu met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.